Top

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТПроцедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Наименование на програмата Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020
Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”

Наименование на процедурата: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Индикатори: Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта

Проект: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В рамките на проекта се предвижда използването на високоликвиден паричен ресурс в посока покриване на оперативните разходи на фирмата, за да се осигури възможността за продължаване на нормалното и функциониране и успешно преодоляване на икономическите последици от пандемията с COVID-19.

Резултат: Постигане на положителен ефект по отношение на „ИНВЕНТСТРИЙМ“ ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. В резултат от изпълнението на проекта се очаква „ ИНВЕНТСТРИЙМ “ ЕООД да продължи дейността си по време на проекта. Всички разходи, заложени в бюджета на проекта, са необходими за нормалното продължаване на работния процеса във фирмата, в условията на утежнена икономическа действителност, която е налице не само в България, но и в цяла Европа. Направените разходи отговарят напълно на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.

Проектът се изпълнява в абсолютен синхрон с принципите на хоризонталните политики на ЕС, а именно насърчаване на равенството между мъжете и жените и на недискриминацията, както и насърчаване на устойчивото развитие и опазването на околната среда.

Обща стойност: 10 000 лева, от които 8 500 лева европейско финансиране и 1 500 лева национално финансиране.

Бенефициент: „ИНВЕНТСТРИЙМ“ ЕООД

Административен адрес и адрес на изпълнение на проекта:
гр.София, жк. Младост 4
ЕИК: 200778658
Процент на съфинансиране: 0%
Максимален интензитет на безвъзмездната помощ: 100%
Начало: 29 Септември 2020 г.
Край: 29 Декември 2020 г.